BİR YILLIK ÖRNEK MONOGRAFİ KAYDI

BİR YILLIK ÖRNEK MONOGRAFİ KAYDI

Y Ticaret İşletmesi, 2 Ocak 2006 tarihinde 10 000 nakit sermaye ile işe başlamış ve

dönem içerisinde aşağıdaki işlemleri yapmıştır.

1- B Bankasında 7 000 ytl bir mevduat hesabı açmıştır.

2- İşletme, 5 000r YTL’sına bir bina satın almıştır. Bina bedelinin: 2 000 YTL’sı peşin, 2

000 YTL’sı keşide edilen bir bonoyla geriye kalanı ile KDV’si borçlanılarak karşılanmıştır.

3- İşletme, 700.YTL-‘lık demirbaşı kredili olarak satın almıştır.

4- İşletme, peşin bedelle 18 YTL’lık kırtasiye satın almıştır. (Bir gider hesabında

muhasebeleştirilmiştir.)

5- İşletme, yarısı ile KDV’si keşide edilen bir çek karşılığında ve yarısı da kredili olmak üzere 4 000 YTL’lık mal satın almıştır.

6- İşletme, 30 YTL’lık 2 yıllık sigorta gideri ödemiştir. (Bir bilanço hesabında

muhasebeleştirilmiştir.)

7- İşletme, 3.200.-YTL’lık malı   1.200..- YTL’sı peşin, 1.000.ytl’sı senetle ve geriye kalanı da kredili satmıştır.Kdv hariç %18

8- İşletme, satın aldığı maldan kusurlu olduğu saptanan 500..- YTL’lık malı satıcı

işletmeye iade etmiştir.

9- İşletme, 150.Y TL’lık iskontoda bulunduğunu alıcı işletmeye bir dekontla

bildirmiştir.

10- Ödenecek personel ücretleri ile ilgili bilgiler şu şekildedir:

Brüt Ücretler ............................... 1700.- YTL’sı

SSK İşveren Payı ......................... 340 Y TL’sı

SSK İşveren işsizlik payı……………..   34 ytl

SSK İşçi Payı ............................... 200.- YTL’sı

SSK işçi işveren payı…………………..17 ytl

Gelir Vergisi Stopajı .................... 222,45.- YTL’sı

Damga Vergisi ..............................10,02.- YTL’sı

11-KDV Mahsup kaydı yapılmıştır.

12-Verilen çekler bankadaki hesaptan tahsil edilmiştir.

İşletme dönem sonunda aşağıdaki envanter işlemlerini yapmıştır.

1- Kasa mevcudunun 2 047,86..- YTL’sı ve mal mevcudunun 1.700.-Y TL’sı olduğu

saptanmıştır.

2- Binalar ve demirbaşlara ilişkin yıllık amortisman giderleri sırası ile 150.- YTL’sı ve

50..- YTL’sıdır.

3- Kırtasiye giderlerinin 10.-Y TL’lık kısmı ile sigorta giderlerinin 7.5 YTL’lık

kısmı bu döneme aittir. Ayrıca, gelecek yıllara ait sigorta giderlerinin yarısı gelecek dönemi ilgilendirmektedir.

4- Diğer çeşitli borçların 805.- YTL’lık kısmı ödenmiştir. Bu işlemin

muhasebeleştirilmediği saptanmıştır.

İSTENENLER

Y Ticaret İşletmesinin;

1- Dönemiçi işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını yapınız.

2- Dönemsonu (envanter) işlemlerine ilişkin Günlük Defter Kayıtlarını (geçici mizanın

düzenlendiği varsayımı esas alınmaktadır) yapınız.

NOT:1- Y.Ticaret İşletmesi, mal hareketlerini aralıklı sayım (envanter) yöntemine göre

izlemektedir.

2-Ticaret İşletmesi, maliyet ve giderleri 7/A seçeneğine göre muhasebeleştirmektedir.

 

 

 

 

 

-------------/---/-------------------

100 KASA HS.     10 000

                       500 SERMAYE   10 000

-------------/---/--------------------

102 BANKALAR HS.  7 000

                    100 KASA  7 000

-----------/-----/------------------

252 BİNALAR HS.   5 000

191 İNDİRİLECEK KDV HS. 50

            100 KASA                     2 000

            321 BORÇ SENETL. HS.  2 000

            336 DİĞ.ÇEŞİTLİ BORÇ.HS.  1 050

--------/---/------------------

255 DEMİRBAŞLAR HS.   700

191 İNDİRİLECEK KDV HS. 126

             336 DİĞ.ÇEŞİTLİ BORÇ.HS. 826

--------/----/----------------

770 GENEL YÖNETİM GİD.HS. 18

(Kırtasiye Giderleri)

191 İNDİRİLECEK KDV HS.      1,44

                             100 KASA HS.   19,44

------/---/-----------------

153 TİCARİ MALLAR HS.    4 000

191 İNDİRİLECEK KDV HS.   720

                      320 SATICILAR HS.  2 000

                      103 VER.ÇEK.ÖD.EMİ.HS. 2 720

-------/---/-------------

180 GELECEK AY.AİT GİD.HS.  15

280 GELECEK YIL.AİT.GİD.HS. 15

191 İNDİRİLECEK KDV HS.       2,7

                                  100 KASA HS. 32,7

---------/---/-----------------------

100 KASA HS.                       1 200

121 ALACAK SENETLERİ HS.  1 000

120 ALICILAR HS.                 1 576       

                        600 SATIŞLAR HS.             3 200

                        391 HESAPLANAN KDV HS.   576

---------/-----/----------------------

320 SATICILAR HS.  590

                       153 TİC.MALLAR HS.  500

                       391 HESAPL.KDV HS.  90

                        - Alış İadeleri KDV’si

----------/-----/-----------------------

611 SATIŞ İSKONTOLARI HS.        150

                       120 ALICILAR HS.      150

---------/-----/------------------

770 GENEL YÖN.GİD.HS.  2 074

Ücret                 1 700

İşveren  SSK Payı 340

İşveren işsizlik p     34

                    360 ÖD.VERGİ FON.HS. 232,47

                    361 ÖD.SOS.GÜV.K.HS.  591

                    335 PERS.BORÇ.HS.     1 250,53

-------/----/-------------------------  

391-HS. KDV HS.        666

190-DEVREDEN KDV. 234,14

             191-İND KDV HS.      900,14

 

------------/------/---------------------

103-VERİLEN ÇEKLER HS. 2 720

             102-BANKALAR HS.     2 720

------------/-----/----------------------

 

ENVANTER İŞLEMLERİ

----------/-----/------------

197 SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI  100

            100-KASA HS.                         100

--------/-----/------------------

689-DİĞ.OLG.DIŞ GİD ZARAR HS.  100

            197-SAY TES NOK HS.           100

----------/---/------------------------

621 SATILAN TİC.MAL MALİYETİ HS.  1 800

                        153 TİCARİ MALLAR HS.  1 800

--------/----/-----------------

770 GENEL YÖNETİM GİD.HS.  200

- Amortisman Giderleri

                  257 BİRİKMİŞ AMORTİS.HS. 200

--------/----/--------------------

180 GEL.AYLARA AİT.GİD.HS.     8

                770 GEN.YÖN.GİD.HS.      8

----------/----/--------------------

770 GENEL YÖNETİM GİD.HS.  7,5

            180 GELECEK AY.AİT GİD.HS.  7,5

---------/-----/--------------------

180 GEL.AYLARA AİT GİD.HS.  7,5

         280 GEL.YILLARA AİT GİD.HS.  7,5

---------/----/---------------------

336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS.  805

                                 100 KASA HS.  805

--------/----/----------------------

632 GENEL YÖN.GİD.HS.   2 291,5

       771 GEN.YÖN.GİD.HS.YANS.HS. 2 291,5

-------/----/-----------------------

771 GEN.YÖN.GİD.YANS.HS. 2 291,5

                   770 GEN.YÖN.GİD.HS  2 291,5

---------/-----/-----------------------

690 DÖNEM KĂR VEYA ZARARI HS. 4 341,5

               

                   632 GEN.YÖN.GİD.HS.   2 291,5

                   611 SATIŞ İSKONTOLARI HS. 150

                   621 SAT.TİC.MAL.MALYETİ HS.  1 800

                   689-DİĞ.OLG DIŞ GİD ZARAR       100

-----------/-----/-----------------------------

600-YURT İÇİ SATIŞLAR 3 200

 

                    690- DÖN KAR VEYA ZARARI HS. 3 200

-------------/-----/-----------------------------

692 DÖNEM KĂR/ ZARARI HS.    1 141,5

                 690 DÖNEM NET KĂR/ZARARI HS. 1 141,5

------------/----/--------------------------

 591-DÖNEM ZARARI  1 141,5

                         692-DÖNEM KAR/ZARARI  1 141,5

 

------------/-----/-------------------------

 

 

KAPANIŞ FİŞİ

--------/----/-------------------

257-BİRİKMİŞ AMORT.  200

320-SATICILAR HS.    1 410

321-B.SNT HS.           2 000

335-PERS. BORÇ HS. 1250,53

336-DİĞ.ÇEŞ.BROÇ   1 071

360-ÖD.VER.FON.       232,47

361-ÖD SOS GÜV KES  591

500-SERMAYE HS.     10 000

 

                         100-KASA HS. 1 242,86

                         102-BANKA HS. 4 280

                         252-BİNALAR    5 000

                         255-DEMİRBAŞ   700

                         153-TİC MAL     1 700

                         180-GEL AY GİD. 23

                         280-GEL YIL GİD.7,5

                         121-A.SNT.         1 000

                         120-ALICILAR     1 426

                         190-DEVR. KDV    234,14

                         591-DÖN NET ZARARI  1141,5

-----------/----/------------------------------

 

                         

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !