Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunundaki değişiklikler:

1-Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunundaki  değişiklikler: 

1.        Yazarkasa fişi kesme sınırı 670.-TL.’dan    680-TL’ e  yükseltilmiştir.

2.        İşletmeler sattığı mal ve ürünlerin üzerine satış fiyatlarını 01.01.2010 tarihinden itibaren TL olarak  4077 sayılı Tüketici Koruma yasası gereği etiketlerin üzerinde yazmak mecburiyetindedirler.Aksi taktirde YTL bile yazılmış olursa ceza uygulanacaktır.

3.        Doğrudan gider yazılabilecek Sabit Kıymet (Demirbaş) tutarı 680 TL’ye yükseltilmiştir.(VUK. M.313)

4.        İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin günlük yemek istisnası tutarı 10.00 TL. olarak belirlenmiştir. (GVK.m.23/8)

5.        Fatura,gider pusulası,Müstahsil Makbuzu,serbest Meslek Makbuzu vermeyen ve almayanlara veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verenlere her belge için 160 TL’den aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10’u nispetinde Özel Usulsüzlük Cezası kesilir.(VUK.m.353/1)

6.        Yazarkasa fişi,yolcu taşıma bileti,sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi,yolcu listesi,günlük müşteri listesi düzenlenmediğinin tespiti halinde her bir belge için 160 TL Özel Usulsüzlük cezası kesilir. (VUK.m.353/2)

7.        Mesken Kira geliri istisnası 2009 yılı için 2.400.-YTL, 2010 Yılı için 2.600.-TL.’dır.

8.        Gerçek kişilere Özel Gider Bildirimi esası getiriliyor. Maliye Bakanlığı istediği kişi,grup,meslek yada grupların Özel Gider Bildirimini isteyebilecek. Yani,istediği kişilerin harcamalarını ve bu harcamaların kaynağını gösteren listeleri ve beyanları isteyebilecek.

9.        Asgari Geçim indirimi esası aynen uygulamaya devam edilecek. Asgari geçim İndirimi,ücretin elde edildiği takvim yılı başında belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına; Ücretlinin kendisi için % 50,Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için %7,5,Diğer çocuklar için % 5’i olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak tutarın % 15’inin  1/12’si aylık olarak hesaplanan gelir vergisinden (stopajdan) mahsup edilmesi suretiyle bulunacaktır. Çalışmayıp başka geliri olan eş için asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır. Asgari geçim indirimi işverene extradan getirilen bir yük değildir,işçiden kesilen ve maliye’ye yatırılan stopajın bir kısmı işçiye ödenmiş olacak,maliye’ye de o kadar eksik yatırılacaktır.Bu tutar aylık kesilen stopaj tutarından fazla olamayacaktır. Çalışan eşlerin sadece birisi için çocuklar dikkate alınacaktır. Yani Vergi Dairesine muhtasar beyanname ile ödenen işçi ücreti stopajı işçilere ödenmesi gereken özel indirim tutarı kadar işçilere ödenecek, kalan bakiye vergi dairesine yatırılacaktır. 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !