KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

• Özsermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler (KVK Md. 15/1)

• Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler (KVK Md. 15/2 ve Md. 16)

• Sermaye şirketlerinde dağıtılan örtülü kazançlar (KVK Md. 15/3 ve Md. 17)

• Her ne şekilde ve isimle olursa olsun vergi öncesi kardan ayrılmış olan ihtiyat akçeleri (KVK Md. 15/4)

• Her türlü para cezaları, vergi cezaları ve gecikme zamları (KVK Md. 15/6)

• Yasal sınırları aşan bağış ve yardımlar (KVK Md.14/6)

• Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara ait giderler (KVK Md. 8)

• Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTVK Md. 14)

• Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler için ödenmiş olan KDV (KDVK Md.29)

• VUK’na uygun olmayan ve fazla ayrılan amortismanlar (VUK Md. 313-321)

• VUK’na uygun olmayan ve fazla ayrılan karşılıklar, fon vb. (VUK Md. 323-329)

• Alınan vadeli çekler için hesaplanmış olan reeskontlar (VUK Md. 281-285)

• Ayrılmış, fakat ödenmemiş olan kıdem tazminatları karşılığı (GVK Md.40/2)

• Ödenmemiş SSK primleri (GVK Md. 40/2 ve SSK Md. 80)

• Cari yıl giderlerine ilave edilmiş geçmiş yıl ve gelecek yıl giderleri

• Finansman giderleri kısıtlamasına tabi kurumlarda kısıtlama limiti içinde kalan tutar

• Deprem vergileri -Ek Vergiler- (4481 SK)

• Tevsik edilemeyen giderler (VUK Md.227)

• Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu, Maliyet Artış Fonu ve istisna uygulaması ihlalleri (KVK G Md. 23, KV GT seri No:50 ve 58)
 
ÖRNEK
Vergi yasalarınca kabul edilmeyen bir gider meydana geldiğinde:_______________________________ / _____________________________

689 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 700.000

689.02 Kanunen kabul edilmeyen giderler

100 KASA 700.000

Yapılan harcamanın kaydı
------------------------------/------------------------------------
Gelir Vergisi mükellefleri kanunen kabul edilmeyen giderleri ortakların cari hesabına devrettiklerinde:_______________________________ / _____________________________

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 700.000

131.01 Ahmet Keman

689 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 700.000

689.02 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Kanunun kabul edilmeyen giderlerin

Firma sahibinin hesabına devri

_______________________________ / _____________________________

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !