PRİM ORANLARI TABLOSU

SOSYAL SİGORTA KOLLARINA İLİŞKİN PRİM ORANLARI

Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından Prim oranları Tablo 1’de gösterilmektedir.

TABLO 1 : PRİM ORANLARI ( % )

SİGORTA KOLLARI SİGORTALI PAYI İŞVEREN PAYI TOPLAM
İŞKAZ. VE MES. HAS. SİG.* - 1,5-7 1,5-7
HASTALIK SİGORTASI 5 6 11
ANALIK SİGORTASI - 1 1
MAL. YAŞ. VE ÖLÜM SİG.** 9 11 20
GENEL TOPLAM 14 19,5-25 33,5-39

* 3308 SAYILI Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanununa göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin hastalık sigortası prim oranı % 4’tür ve primlerin tamamı Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve Meslek Okulları tarafından ödenmektedir.

** Maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlar ile ağır, yıpratıcı ve zehirleyici işyerlerinden sayılan işlerde çalışanların prim oranı % 22’dir. Bu oranın % 9’u sigortalı, % 13’ ü işveren hissesidir.

Tablo 1’in incelenilmesinde de görüleceği üzere işkazaları ve meslek hastalıkları sigortasının prim oranı % 1.5’tan % 7’ye kadar değişmektedir. Bu sigorta koluna ait primin tamamı işveren tarafından ödenmektedir. İşkazaları ve meslek hastalıkları sigortasının prim oranının tespiti ile ilgili düzenlemeler 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 74. maddesine dayanmaktadır. 506 sayılı Kanunun 74. maddesinde işkazaları ile meslek hastalıkları sigortası için alınacak primlerin oranının, işyerlerinde yapılan işlerin işkazaları ve meslek hastalıkları bakımından gösterdiğitehlikenin ağırlıklarına göre tespiti usulü konmuş, bu tehlikelerin ağırlıklarına göre sınıflara, ayrıca bu sınıfların da özel iş şartlarına ve tehlikeyi önlemek için alınmış olan tedbirlere göre derecelere ayrılması, her iki konuda uygulanacak esasların Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konacak bir tarife ile tespitolunacağı hükme bağlanmıştır. Madde metninde belirtilen İşkazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesi 18.03.1981 tarih ve 8 / 2569 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuştur. Sözkonusu kararname 31.03.1981 tarih ve 17296 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Tarifede iş kolları 12tehlike sınıfına ayrılmış olup, bu sınıfların normal prim oranları yekdiğerinden % 0,5 farklı olmak üzere, en düşük haddi % l,5 en yüksek haddi% 7 olarak tespit edilmiştir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !