SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ KAYITLARI

SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ KAYITLARI

Serbest meslek kazançlarının tespitinde hasılattan indirilecek giderler Gelir Vergisi

Kanunu’nun 68’ inci maddesinde bentler halinde açıklanmıştır. Söz konusu madde 5035

sayılı Kanun’la 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Yapılan

yeni düzenlemeler

çerçevesinde serbest meslek faaliyetinin ifası sırasında yapılan ve belgelendirilmek suretiyle

gider kabul edilen ödemeler aşağıdaki gibidir.

1.Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler

(İkametgâhları-nın bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri

kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş

yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun

bir kısmımnı iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.)

2.Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki iaşe ve ibate

giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (bu primlerin ve

aidatın geri alınmamak üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve

yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği

haiz bulunmaları şartıyla) ile 27 nci maddede yazılı giyim giderleri

3.Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri(seyahat maksadının

gerektirdiği süre ile sınırlı olmak şartıyla)

4.Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dâhil taşıtlar

için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (amortismana tabi

iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı Kanunun 328 inci maddesine göre

hesaplanacak zararlar dâhil)

5.Kiralanan veya envantere dâhil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri

6.Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller

7.Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri

8.Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve

emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar

9.Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan

ve reklâm vergileri ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar

10.Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen

tazminatlar. Her türlü para cezaları ve vergi cezalan ile serbest meslek erbabının

suçlarından doğan tazminatlar gider olarak indirilemez.

Serbest Meslek Kazanç defterinin sol tarafı gider sayfasıdır. Bu sayfa yedi sütundan

oluşur. Bunlar; sıra numarası, kayıt tarihi, alınan fatura veya

vesikanın tarihi, numarası, gider çeşidi, giderin tutarı, inririlecek KDV’dir.

Gelir Kavramı

“Serbest Meslek Kazanç Defteri”nde gelir kavramı; serbest meslek faaliyeti vasıtası

ile elde edilen gelirleri (hasılatları) konu alır.

Serbest meslek sahibi yaptığı işin karşılığında kazanç elde eder. Sağladğı bu kazanç,

serbest meslek sahibinin geliridir.

“Serbest Meslek Kazanç Defteri”nin sağ tarafı gelir sayfasını oluşturur. Serbest

meslek sahibi yaptığı işin getirisi olan gelirini defterin sağ tarafına kaydeder. Gelir

sayfasında aşağıdaki bilgiler yer alır ( Şekil 2.1 ):

GELİR SAYFASI

Ø Sayfa numarası (gider sayfası ile aynı numarayı taşır)

Ø Kayıt sıra numarasının yazıldığı sütun

Ø Kayıt tarihi yazılır. Serbest meslek kazanç defterinde kayıtlar günü gününe

yazılır.

Ø İki sütundan oluşur; verilen fatura veya vesikanın, tarihi ve numarası yazılır.

Ø Ücretin kimden alındığı yazılır.

Ø Gelirin tutarı yazılır.

Ø Hesaplanan KDV tutarı yazılır.

Ø Toplam sütunudur gelir tutarının ve hesaplanan KDV’nin toplamı yazılır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !