TACİRİN SORUMLULUKLARI

TACİRİN KURUM VE KURULUŞLARA KARŞI SORUMLULUKLARI

 

                 1- VERGİ DAİRESİNE KARŞI SORUMLULUKLARI

                             İşe Başlama/Bırakma Bildirimi           

                             Vergi Levhasının Tasdiki

                             Belgenin Basım ve Tasdiki

                             Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı ve Bildirimi

                             Gerekli Beyannameleri Verme

                             Sürekli Bilgi Verme

                             Muhafaza ve İbraz Sorumluluğu

                             Defter Tutma

                 2. TACİRİN SSK YA KARŞI SORUMLULUKLARI

                            İşyeri Bildirgesi

                            Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

                            Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

                            Muayene Belgesi(Vizite Kağıdı) Verme

                           

                  3. TACİRİN BAĞ-KUR" A KARŞI SORUMLULUKLARI

                            Bağ-Kur a giriş bildirgesi

                            Basamak Seçme ve Yükseltme

                            Bağ-Kur primlerinin ödenmesi

                 4.TACİRİN BELEDİYEYE KARŞI SORUMLULUKLARI

                           İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma

                           İlan ve Reklam Vergisi Ödeme

                           Çevre Temizlik Vergisi Beyan ve Ödemesi

                           Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı Alma

                           Vergi Levhası Asma

                  5.  TİCARET SİCİLİNE KARŞI SORUMLULUKLARI

                           Türkiye Ticaret Siciline Kayıt

                           İşyerinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde İlanı

                           Ticaret Sicil Tasdiknamesi

                 6.  BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNE KARŞI SORUMLULUKLARI

                          Ek-1 İşçi Bildirim Listesi

                          Ek-2 İşçi Çıkış Bildirim Listesi

                 7.  İŞ-KUR A KARŞI SORUMLULUKLARI

                         

TİCARET SİCİLİNE TESCİL

            Tacirler, ticari işletmelerini  ve işletme ile ilgili hususları, işletmenin açıldığı günden itibaren 15 gün içinde bulundukları yerdeki ticaret siciline kaydettirmek zorundadırlar.

            Ticaret siciline kaydedilen hususlar, Ankara’da yayınlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur.

            Ticaret siciline kaydedilmesi gereken hususlar şunlardır:

  • Ticari işletme
  • Ticaret unvanı
  • İşin konusu

Ticaret siciline tescil tacirin talebi üzerine yapılır. Tacirler, sicile tasdik edilecek hususları belirten form dilekçe ile ticaret sicil memurluğuna başvurur. Bu dilekçeye eklenmesi gereken belgeler şunlardır:

Gerçek kişi tacirlerden istenen belgeler:

·        Noter onaylı ticaret unvanı tasdiknamesi.

·        Tacirin noter onaylı resimli nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi.

·        Vergi levhası fotokopisi

·        Noter tasdikli imza beyannamesi

·        Tutulan defterlerin tasdik sayfasının fotokopisi

·        İşyeri tapu veya kira sözleşmesi fotokopisi.

Tüzel kişi tacirlerden istenen belgeler:

·        Sanayi ve ticaret bakanlığı tarafından onaylanmış ana sözleşme

·        Şirket yöneticilerinin imza sirküleri

·        Kurucu ortakların noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri

·        Ayni sermaye konulmuşsa bilirkişi tespit tutanağı

·        Sermayenin %1 tutarının tüketiciyi koruma fonuna yatırıldığına dair makbuz.

Ticaret Sicil Gazetesinde İlan:

Sicil memuru tescil talebini inceler. Talep uygun görüldüğü takdirde, Türkiye ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek üzere ilan metninin bir suretini ve ticaret sicil tasdiknamesini talepte bulunana verir. Tescil edilen hususlar Türkiye Ticaret sicili gazetesinde yayınlanır.

 

TİCARET ODALARI

 

      Ticaret, sanat ve diğer meslek erbabı arasındaki dayanışmayı sağlamak, iş hayatına yön vermek amacı ile meslek odaları kurulmuştur.

      Herhangi bir işverene bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına çalışan tacirler, esnaf ve sanatkarlar ile serbest meslek erbabı sayılanlar, ilgili mesleki kuruluşlara kayıt yaptırmak zorundadırlar.

Tacirler, ticaret odasına; serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler , mali müşavirler odasına ; doktorlar, tabipler odasına; avukatlar baroya; esnaf ve sanatkarlar, esnaf ve sanatkarlar odasına kaydolurlar.

      Ticaret siciline kayıt yaptıran tacirler, ticaret odası kayıt beyannamesi doldurarak ticaret odasına kayıt için başvururlar. Ticaret odası başvuruyu inceleyerek ilgilinin meslek grubu ve derecesini belirleyerek odaya kaydını yapar.

      Her tacir bulunduğu yerin ticaret odasına kaydolmak zorundadır. Sanayi işletmesi sahibi tacirler ayrıca bulunduğu yerin sanayi odasına kaydolurlar.

      Odalara üye olanlar, odanın hizmetlerinden yararlanma, odanın genel kuruluna katılma, yönetim ve denetim kurullarına seçilme haklarına sahiptirler.

      Meslek odalarına üye olanlar, üyelik aidatlarını da ödemek zorundadır.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !